Termeni și condiții

I. Părțile contractante

GITS TAX S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în mun. Sibiu, str. Bârsei, nr.8, jud. Sibiu, CUI 23038470, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/21/2008 email info@smarttax.ro, telefon 0784 205 758, reprezentată legal prin administrator Ștefan Coarfă, denumit Prestator
și
Client - persoana juridică care achiziționează produse și/sau servicii prin intermediul site-ului www.smartTAX.ro
au agreat urmatoarele:
Acesta reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandărea oricarui serviciu oferit de Prestator. Orice comandă confirmata de Client, prin bifarea căsuței "Sunt de acord cu termenii si condițiile" reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnatură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Definiții:
Contract - acordul de voință încheiat între Prestator și Client prin care primul pune la dispoziție produse și/sau servicii la cererea expresă a celui din urmă în schimbul unui preț.
Produse și servicii - Prestatorul pune la dispoziția Clientului servicii prin intermediul site-ului www.smartTAX.ro, printre care: platforme de raportare ANAF, servicii SAF-T, servicii e-factura, servicii e-transport.
Comanda – achizitionarea de către Client a serviciilor Prestatorului prin intermediul site-ul www.smartTAX.ro.
Vizitator - persoana care vizitează website-ul www.smartTAX.ro fără a achiziționa vreun produs.
Client - persoana juridică care achiziționează produse și/sau servicii prin intermediul site-ului www.smartTAX.ro. Produsele și serviciile smartTAX.ro sunt destinate exclusiv persoanelor juridice.
Termeni și condiții - setul de reguli aplicabile pe parcursul derulării relației contractuale dintre Prestator și Client. Clientul are obligația de a lua la cunoștință conținutul termenilor și condițiilor înainte de a emite o comandă sau înainte de a-și crea cont. Prin bifarea căsuței Termeni și condiții, declarați ca ați citit și sunteți de acord cu acestia; în lipsa bifării corespunzătoare nu putem să vă punem la dispoziție produsele și/sau serviciile solicitate.

II. Data și obiectul contractului

2.1. Clientul va emite o comandă prin intermediul site-ului www.smartTAX.ro, apoi va fi direcționat în vederea efectuării unei plăți online prin intermediul operatorului de plată pe internet. Data încheierii contractului o constituie data înregistrării unei plăți corect efectuate și autorizate în sistemul smartTAX.ro, dată la care Clientul va primi o factură cu TVA în format electronic.
2.2. Obiectul contractului este reprezentat de prestarea de către Prestator a serviciilor comandate de către Client prin intermediul site-ului www.smartTAX.ro, în schimbul achitării prețului de către acesta din urmă, conform Tarifelor prevăzute de art. IV.
2.3. Clientul poate să plaseze o comandă accesând site-ul www.smartTAX.ro. Citiți cu atenție conținutul acestor Termeni și condiții, în special a secțiunilor dedicate Prețului contractului, Dreptului de renunțare la contract, precum și alte asemenea.
2.4. Orice eroare cu privire la o comandă poate fi corectată oricând până la momentul efectuării plății de către Client. După efectuarea plății, erorile cu privire la comenzile plasate trebuie comunicate Prestatorul pe adresa de e-mail info@smarttax.ro. În acest din urmă caz, Prestatorul va răspunde Clientului cu privire la erorile semnalate, într-un termen rezonabil, în funcție de complexitatea sesizării, însă fără a depăși 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării de către Prestator.

III. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie, de regulă pe o perioadă nedeterminată începând cu data achitării serviciilor comandate, toate obligațiile părților intrând în vigoare de la această dată.
3.2. La solicitarea Clientului contractul se poate încheia și pe durată determinate, comunicând Prestatorului perioada de timp pentru care se dorește încheierea contractului.
3.3. Indiferent de durata contractului, determinate sau nedeterminată, Clientul se poate retrage din contract oricând prin transmiterea unei solicitări scrise Prestatorului pe adresa de email info@smarttax.ro comunicând intenția sa de încetare a contractului cu cel puțin 15 de zile calendaristice înainte de expirarea abonamentului lunar. În caz de încetare a contractului, obligațiile de plată trebuie executate până la data încetării contractului pentru toate serviciile furnizate de către smartTAX.ro.
3.4. În cazul în care Clientul nu notifică renuntarea la abonamentul ales cu minim 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio altă formalitate.
3.4. Clientul poate solicita oricând Prestatorului modificarea abonamentului prin adresarea unei cereri scrise pe adresa de email a Prestatorului info@smarttax.ro.
3.5. Anularea unei comenzi se poate efectua oricând. În situația în care Clientul a achitat contravaloarea serviciilor, iar apoi dorește să anuleze comanda plasată, trebuie să se adreseze Prestatorului pe adresa de email info@smarttax.ro cu o cerere de anulare și de rambursare a sumelor achitate. Sumele vor fi rambursate integral, dacă Prestatorul nu a început executarea prestației, ori parțial, luând în considerare partea executată de către Prestator, caz în care se va reține o sumă aferentă serviciilor executate anterior anulării. Rambursarea se va face în termen de maxim 14 zile lucrătoare, în aceeași modalitate în care serviciile au fost achitate, respectiv în același cont bancar, cu excepția situației în care Clientul indică expres ca rambursarea să se facă într-un alt cont bancar.

IV. Prețul contractului și modalități de achitare

4.1. Prețurile aferente serviciilor furnizate de Prestator pot fi consultate accesând pagina "abonamente" din meniu sau, după caz, de la un reprezentant al Prestatorului comunicate telefonic sau prin email. Lista de prețuri cuprinde prețurile serviciilor/produselor de bază, inclusiv costurile adiționale care apar și sunt percepute pe durata executării contractului.
4.2. Prețul poate fi stabilit în mod individual pe tip de produs/serviciu, respectiv sub forma unui abonament lunar.
4.3. Pentru Clienții noi prețul se achită în momentul emiterii comenzii de către Client. Prestatorul va emite în avans o factură electronică cu TVA care se va transmite pe adresa de e-mail a Clientului. Factura se va achita prin plată online prin intermediul operatorului de plată pe internet. Momentul achitării facturii coincide cu momentul încheierii contractului, fiind data de la care vor lua naștere drepturile și obligațiilor părților. Contractul se consideră că nu s-a încheiat în lipsa efectuării plății de către Client, iar serviciile comandate nu vor putea fi prestate de către Prestator.
4.4. Pentru Clienții existenți se vor emite facturi proforme lunare cu TVA aferente serviciilor prestate. Factura fiscală se va emite după momentul înregistrării plății de către Prestator.
4.5. Prin achitarea serviciilor comandate se consideră că prețul a fost acceptat de către Client, iar nicio reclamanție ulterioară nu poate fi luată în considerare.
4.6. În cazul neachitării facturii Prestatorului serviciile nu vor fi prestate ori blocate, după caz, până când plata este înregistrată și autorizată de către Prestator.
4.7. În cazul în care factura nu este achitată la data scadenței prevăzute în cuprinsul facturii, Prestatorul are dreptul de a percepe penalități de întârziere într-un cuantum de 0.1% pe zi de întârziere, calculate de la data scadenței și până la data achitării efective a debitului. Cuantumul penalităților vor putea depăși cuantumul debitului datorat.

V. Drepturile și obligațiile părților

5.1. Prestatorul are următoarele drepturi și obligații:
5.1.1. Prestatorul are dreptul de a stabili și de a încasa prețul serviciilor furnizate de către acesta;
5.1.2. Prestatorul deține dreptul de administrare ori gestionare a datelor /informațiilor/ documentelor/ fișierelor transmise de Client;
5.1.3. Prestatorul se obligă să asigure serviciile comandate de Client, respectând întocmai dispozițiile legale;
5.1.4. Prestatorul actionează ca un găzduitor pentru conținut adăugat de Client și deține responsabilitățile care decurg din această calitate în conditiile prevăzute de Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic.

5.2. Clientul are următoarele drepturi și obligații:
5.2.1. Clientul are dreptul de a beneficia de serviciile comandate și achitate prin intermediul site-ului www.smartTAX.ro;
5.2.2. Clientul deține dreptul de proprietate asupra datelor și/sau informațiilor furnizate Prestatorului;
5.2.3. Clientul este singurul responsabil pentru legalitatea, acuratețea și corectitudinea datelor/documentelor/fișierelor furnizate Prestatorului;
5.2.4. Clientul deține responsabilitatea utilizării legale a serviciilor oferite de Prestator și a respectării legislației aplicabile în funcție de tipul activității economice prestate.
5.2.5. Clientul deține obligația respectării dreptului de autor aferent serviciilor furnizate de către Prestator, nicio vânzare, cesiune, totală sau parțială, divulgare nefiind premise fără consimțământul Prestatorului;
5.2.6. Clientul deține obligația informării Prestatorului cu privire la orice modificare intervenită cu privire la denumire, sediu sau alte date de identificare ale acestuia.

VI. Cont de utilizator

6.1. După comandarea și achitarea serviciilor și/sau produselor de către Client, acesta primește pe adresa de email completată în cuprinsul comenzii User-ul și Parola aferente Contului de utilizator. Parola inițială poate fi modificată de către Client.
6.2. Fiecare Client va deține un Cont de utilizator individual care îi permite accesul la serviciile contractate.
6.3. Din cadrul Contului de utilizator Clienții vor avea posibilitatea de a completa manual declarații ori de a introduce date ori de a importa date, documente, fișiere, vor avea acces la tutorial cuprinzând instrucțiuni de completare ori de accesare a serciciilor și vor avea acces inclusiv la arhiva documentelor.
6.4. Arhiva care cuprinde istoricul datelor/comenzilor/documentelor/fișierelor Clientului are o capacitate de 1 GB și este inclusă în prețul abonamentului lunar. În situația în care se depășește capacitatea de 1 GB, Clientul este dator să achite tariful adițional, conform Listei de prețuri.
6.5. Întregul conținut al arhivei este disponibil pe întreaga durată a contractului. După încetarea contractului, Clientul va mai avea acces la arhivă pentru o perioadă de 30 de zile.
6.6. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existenta unor suspiciuni de exercitare a unor activități nelegale realizate de către Client ori cu privire la acces neautorizat în cont Clientului își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau de a bloca accesul la acesta.
6.7. La încetarea contractului, după 365 de zile contul de utilizator, împreună cu toate documentele/fișierele/datele aparținând Clientului vor fi șterse de către Prestator.

VII. Perioada de testare

7.1. Clienții au posibilitatea testa gratuit serviciile smartTAX.ro pentru o perioadă limitată de 30 (treizeci) de zile calendaristice, prin accesarea funcției Testează gratuit regăsită pe pagina principală a site-ului www.smarttax.ro.
7.2. În perioada de testare a utilizării serviciilor smartTAX.ro, Clientul are dreptul de a utiliza toate funcționalitățile acestora, în timp ce răspunderea Prestatorului pentru nivelul serviciilor furnizate este exclusă în această perioadă.
7.3. Dreptul de a utiliza perioada de testare se acordă o singură dată, indiferent de măsura în care Clientul a folosit perioada de testare acordată.
7.4. La expirarea perioadei de testare Clientul poate să opteze pentru încheierea ulterioară sau nu a contractului cu Prestatorul.

VIII. Funcționalitatea sistemului

8.1. Prestatorul garantează că va exercita diligența necesară pentru a oferi Clientului acces la serviciul smartTAX.ro, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, sub rezerva excepțiilor descrise mai jos, la un nivel de disponibilitate de cel puțin 96% pe an.
8.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a efectua lucrări de întreținere care au ca rezultat întreruperea temporară a accesului pe perioade anunțate în prealabil Clientului pe adresa de e-mail, indicând acestuia data și durata estimată a întreruperii.
8.3. Apariția unor astfel de întreruperi nu va fi considerată ca prestare necorespunzătoare a serviciului de către Prestator. Prestatorul nu va fi responsabil pentru nicio întrerupere în funcționarea serviciilor smartTAX.ro care rezultă din:
(i) perioade de defecțiune rezultate din acțiuni sau omisiuni ale terților, pentru care Prestatorul nu este responsabil (de exemplu, defecțiunea rețelei de Internet/telecomunicații, defecțiunea rețelei intranet, defecțiunea rețelei de alimentare);
(ii) perioade rezultate din restricțiile de acces impuse de operatorii de rețea utilizați de Client, care condiționează din punct de vedere tehnic sau tehnologic posibilitatea utilizării serviciilor Prestatorului;
(iii) utilizarea de către Client a echipamentelor, software-ului sau fișierelor neoriginale;
8.4. Pentru încălcarea de către Prestator, cu intenție, a dreptului de acces al Clientului, din alte motive decât cele de mai sus, Clientul va avea dreptul la despăgubiri limitate la suma care constituie echivalentul proporțional al prețului abonamentului achiziționat, corespunzător raportului dintre timpul lipsă de acces la serviciu, la perioada totală de utilizare a serviciului într-o lună.

IX. Cerințe tehnice pentru utilizarea serviciilor

9.1. Pentru a beneficia de serviciile noastre sunt necesare următoarele:
(i) un dispozitiv care vă permite accesul la Internet, inclusiv software pentru navigarea resurselor acestuia, acceptând html, xhtml, pdf, cookie-uri și cu javascript activat;
(ii) accesul se poate face pe următoarele browsere web: Chrome, Firefox, Safari; Chrome este browserul web preferat și recomandat de Prestator;
(iii) contul de e-mail individual al Clientului;
(iv) deținerea de către Client a unui cititor PDF (se recomandă utilizarea celor mai recente versiuni stabile de cititoare PDF dedicate sau încorporate: Adobe Reader, Evince, Google Chrome, Mozilla Firefox).
9.2. Prestatorul va depune toate eforturile pentru a asigura funcționalitatea serviciilor pe cele mai recente versiuni stabile ale browserelor web utilizate în mod obișnuit, precum și pentru a asigura funcționalitatea pe cele mai recente versiuni stabile ale cititoarelor PDF. Cu toate acestea, Prestatorul nu garantează că toate elementele vor fi afișate corect de către browserele disponibile sau că vor fi corect afișate și tipărite de către cititorii PDF disponibili.
9.3. Prestatorul nu este responsabil pentru lipsa sau deficiențele în funcționalitatea serviciilor în cazul în care Clientul utilizează echipamente, software sau fișiere neoriginale.

X. Suport tehnic

10.1. Clientul poate solicita Prestatorului suport tehnic și poate să raporteze orice problemă în utilizarea serviciilor smartTAX.ro contactând Prestatorul fie prin email la adresa info@smarttax.ro, fie telefonic la numărul de telefon 0784 205 758 disponibil de L-V între orele 9 - 17.

XI. Drept de proprietate intelectuală

11.1. Serviciile comandate sunt furnizate prin intermediul unui software care este proprietatea exclusivă a Prestatorului în ceea ce privește drepturile de autor.
11.2. Prestatorul garantează că deține drepturi de autor exclusive asupra tuturor lucrărilor care intră în domeniul de aplicare al software-ului www.smartTAX.ro și dreptul de a autoriza exercitarea drepturilor de autor derivate în legătură cu acest Software.
11.3. La obținerea accesului la serviciul comandat de către Client, Prestatorul acordă Clientului o licență neexclusivă, netransferabilă și cu mai multe stații de utilizare a Software-ului, în termenii și condițiile stabilite în prezentul document.
11.4. Pe baza licenței acordate, Clientul nu are dreptul de a acorda sublicente ori de a obține informații despre structura internă a Software-ului și principiile de funcționare. Totodată, Clientul nu are dreptul să efectueze modificări ale aspectului, să traducă, să adapteze sau să facă orice alte modificări ale Software-ului;
11.5. Clientul nu poate difuza în afara întreprinderii sale orice informații descărcate din Software, cu excepția copiilor documentelor generate ca parte a funcțiilor tehnice și utilitare obișnuite ale acestui serviciu.
11.6. Clientul nu are dreptul de a oferi acces la serviciile smartTAX.ro și la bazele de date unor terți, în special pentru a oferi acces la parola acestui serviciu ori de a transfera unui terț drepturile rezultate din prezentul contract.
11.7. Licența se acordă pentru perioada în care Clientul are dreptul de a utiliza serviciile în baza contractului încheiat între Prestator și Client în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții.
11.8. Orice încălcare a drepturilor de autor ale Prestator de către Client va avea ca rezultat răspunderea civilă sau penală, după caz, și poate constitui temeiul rezilierii contractului de către Prestator cu efect imediat.

XII. Reclamații

12.1. Clientul are dreptul de a înregistra o reclamație invocând o nerespectare a oricăror prevederi a Termenilor și condițiilor cu privire la serviciile achiziționate de către acesta prin intermediul smartTAX.ro, fie în mod electronic la adresa de email info@smarttax.ro, fie în scris prin poștă transmisă la sediul social din str. Bârsei nr.8, Sibiu.
12.2. Reclamația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: denumirea completă a Clientului, adresa sediului social, CUI – ul și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, detalierea faptelor și descrierea dispozițiilor încălcate.
12.3. Prestatorul se obligă să răspundă reclamației înaintate de către Client în termen de maxim 30 de zile calendaristice. În situația în care datele furnizate în reclamație sunt incomplete, neclare ori insuficiente, Prestatorul poate solicita completări ori clarificări, în acest din urmă caz, termenul de 30 de zile se va calcula de la data la care Prestatorul va deține infomațiile complete din partea Clientului. Dacă, în funcție de complexitatea sesizării, Prestatorul consideră că reclamația nu poate fi soluționată în termen de 30 de zile, va anunța de îndată Clientul, comunicându-i acestuia în mod corespunzător motivul prelungirii și termenul limită de răspuns.

XIII. Modificarea Termenilor și condițiilor sau Listei de prețuri

13.1. Varianta aplicabilă Termenilor și condițiilor, respectiv Listei de prețuri este cea în vigoare la momentul emiterii unei comenzi de către Client.
13.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul Termenilor și condițiilor sau Lista de prețuri oricând. Pentru Clienții existenți, Prestatorul va informa în mod corespunzător pe adresa de e-mail orice modificare intervenită în cadrul Termenilor și condițiilor sau Listei de prețuri. Modificările ori adăugirile vor intra în vigoare în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la aducerea la cunoștință a modificări.
13.3. În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificarea intervenită are dreptul să solicite încetarea contractului, cu respectarea prevederilor art. XVI, la expirarea abonamentului pentru luna în curs, anterior intervenirii modificărilor.
13.4. Orice modificare a Listei de prețuri nu va afecta abonamentul în vigoare pentru luna în curs, valabil anterior modificării. Modificarea va opera pentru viitor, Clientul având posibilitatea de a renunța pentru viitor la serviciile smartTAX.ro, atunci când nu este de acord cu modificările intervenite.

XIV. Confidențialitate

14.1. Prestatorul se obligă să păstreze irevocabil și necondiționat Informațiile Confidențiale aparținând Clientului pentru o perioadă nedeterminată, inclusiv după încetarea Contractului.
14.2. Noțiunea de "Informații confidențiale" se referă:
(a) în special, la toate informațiile introduse în sistemul smartTAX.ro de către sau aparținând Clientului, indiferent de natura informațiilor: financiară, economică, juridică, tehnică, organizatorică, comercială, administrativă ori de marketing, inclusiv informații despre Client și alte entități/unități organizatorice cu care Clientul are orice relații economice.
(b) toate informațiile, sub orice formă și suport inclusiv cele orale, referitoare la partea care le-a comunicat și care sunt furnizate părții destinatare sau la oricare dintre reprezentanții autorizați ai acesteia sau dobândite în mod independent de către oricare dintre ele sau de oricare dintre angajații lor, agenții sau consilierii lor în cursul relației, indiferent dacă acesta s-a realizat înainte sau după data acestui contract; se includ și informațiile despre care reprezentanții uneia dintre părți iau la cunoștință în mod direct în cadrul derulării contractului și care nu au fost comunicate și marcate în acest sens, însă respectivele informații privesc cealaltă parte;
(c) toate copiile de orice astfel de informații în orice formă si suport;
(d) toate rapoartele, analizele, compilațiile, date, memoriile și alte documente întocmite de către sau în numele destinatarului parte, care conțin, reflectă sau utilizează oricare dintre informațiile menționate anterior în această definiție; și
(e) toate informațiile sub orice formă referitoare la contract care, fără a aduce atingere caracterului general al celor de mai sus, se referă la existența relației, existența sau conținutul discuțiilor purtate de părți înainte, în timpul sau ulterior executării contractului, și toate rapoartele, analizele, compilațiile, datele, memoriile și alte documente pregătitoare, generate sau comandate de una sau ambele părți în scopul sau în sprijinul relației în măsura în care astfel de informații nu includ nimic care sunt informații confidențiale ale parților.
(f) toate informațiile care ar putea fi considerate confidențiale de către un om de afaceri rezonabil cu privire la :
- Afacerile, clienții, furnizorii, date financiare comunicate de cealaltă parte;
- Operațiunile, procesele, informațiile despre produse, know-how-ul, modelele, secretele comerciale sau software-ul comunicate de cealaltă parte;
cu condiția că " informațiile confidențiale" nu includ date sau aspecte care :
(i) se dovedește a fi fost cunoscute de către partea destinatară înainte de a fi atât furnizate sau achiziționate de către aceasta sau oricare dintre reprezentanții autorizați; sau
(ii) a fost dobândită în mod independent de către partea destinatara fără încălcarea de către orice persoană prepusă a acesteia a obligației de confidențialitate; sau
(iii) este solicitată de către orice instanță de jurisdicție competentă sau orice organism competent judiciar, guvernamental, de supraveghere sau de reglementare; sau
(iv) este solicitată de orice lege sau reglementare din orice țară, cu jurisdicție asupra afacerilor părții destinatarului.
14.3. Informațiile Confidențiale nu vor include, totuși, orice informație care (i) a fost cunoscută public și a fost făcută, în general, disponibilă în domeniul public înainte de momentul dezvăluirii de către Partea furnizoare; (ii) devine cunoscută publicului și, în general, pusă la dispoziție după divulgarea de Partea furnizoare către Partea destinatară, prin nicio acțiune sau inacțiune a Părții destinatare, (iii) este deja în posesia Părții destinatare, la data comunicării de către Partea furnizoare așa cum rezultă din documentele pe care Partea destinatară le-a înregistrat imediat înainte de momentul divulgării; (iv) este obținută de către Partea destinatară de la un terț, fără vreo încălcare a obligațiilor confidențiale ale terței părți; sau (v) este dezvoltată independent de către Partea destinatară, fără utilizarea sau trimitere la Informațiile Confidențiale ale Părții furnizoare, după cum arată documentele şi alte dovezi corespunzătoare aflate în posesia Părții destinatare.
14.4. Dacă aceasta este o condiție pentru executarea contractului, Prestatorul poate dezvălui informații confidențiale angajaților sau persoanelor pe care le folosesc în executarea contractului, cu condiția ca, înainte de orice dezvăluire, aceste persoane să fie obligate la confidențialitate. Prestatorul este responsabil pentru acțiunile sau omisiunile unor astfel de persoane, precum și pentru propriile acțiuni și omisiuni.
14.5. Domeniul de aplicare al „Informații confidențiale” include, de asemenea, toate datele cu caracter personal în sensul Regulamentului european 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
14.6. Prestatorul nu poate, fără consimțământul prealabil scris al Clientului, să dezvăluie, să transmită sau să pună la dispoziție în alt mod informațiile confidențiale unor terți sau să le folosească în alte scopuri decât executarea contractului.

XV. Prelucrarea datelor cu caracter personal

15.1. Prezentul contract este însoțit si trebuie interpretat împreună cu Politica de confidentialitate regăsită aici.
15.2. În executarea contractului încheiat între Prestator și Client pentru furnizarea serviciilor smartTAX.ro, Părțile vor deține următoarele calități: Prestatorul – Persoană împuternicită, iar Clientul – Operator de date.
15.3. Prestatorul se obligă să exercite diligența necesară în prelucrarea datelor cu caracter personal încredințate de Client, în special:
(i) prelucrarea datelor cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor documentate ale Clientului, asigurarea faptului că persoanele autorizate să prelucreze date cu caracter personal se angajează să păstreze confidențialitatea, cu excepția cazului în care obligația de a păstra confidențialitatea rezultă din legislația general aplicabilă;
(ii) luarea tuturor măsurilor prevăzute de art. 32 GDPR, respectarea condițiilor de utilizare a serviciilor unui alt procesator, menționate la art. 28 alin. 2 și 4 GDPR, ținând cont de natura prelucrării, pe cât posibil ajută Clientul, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, să își îndeplinească obligația de a răspunde solicitărilor persoanei vizate în exercitarea drepturilor sale, ținând cont de natura prelucrării și de informațiile de care dispun, ajută Clientul să își îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 32-36 GDPR;
(iii) după finalizarea prestării serviciilor de prelucrare, în funcție de decizia Clientului, Prestatorul șterge sau returnează toate datele personale și șterge toate copiile existente ale acestora, cu excepția cazului în care legea Uniunii sau legea națională impune stocarea datelor cu caracter personal;
(iv) furnizarea Clientului cu toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute la art. 28 GDPR și permite Clientului sau unui auditor autorizat de către Client să efectueze audituri, inclusiv inspecții, și să contribuie la acestea, informarea imediată a Clientului dacă, în opinia acestuia, comanda care i-a fost emisă constituie o încălcare a GDPR sau a altor reglementări ale UE sau ale statelor membre privind protecția datelor, în cazul unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal, și anume în special apariția sau suspiciunea unei situații care poate amenința securitatea datelor cu caracter personal, cum ar fi: furt, acces neautorizat, utilizare sau dezvăluire, pierderea, deteriorarea sau distrugerea datelor încredințate;
(v) datele cu caracter personal sau orice altă prelucrare neautorizată sau ilegală a datelor cu caracter personal încredințate, angajându-se ca imediat după constatarea încălcării, dar în orice caz nu mai târziu de patruzeci și opt (48) de ore de la constatarea încălcării, raportarea acesteia către Client și furnizarea de asistență și furnizarea de informații suplimentare care pot fi solicitate în mod rezonabil de către Client în legătură cu acest lucru încălcare; imediat după constatarea încălcării, depunând toate eforturile rezonabile pentru a investiga încălcarea, precum și pentru a înlătura cauzele și efectele acesteia.
15.4. Prestatorul este în general autorizat de către Client să încredințeze în continuare prelucrarea datelor cu caracter personal, cu condiția ca entitățile cărora le încredințează în continuare datele să fie obligate să respecte regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal, cel puțin în măsura specificată în Termeni. și Condiții.
15.5. Prestatorul va adopta măsuri tehnice și organizaționale adecvate necesare pentru securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, incluzând printre altele, după caz: pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă ale sistemelor și serviciilor de prelucrare; capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natura fizică sau tehnică; un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

XVI. Încetarea sau rezilierea contractului

16.1. Contractul, indiferent de durată, determinată sau nedeterminată, poate înceta la cererea Clientului prin adresarea unei notificări scrise Prestatorului transmisă fie prin email la adresa info@smarttax.ro, fie prin poștă la sediul social str. Bârsei nr.8, Sibiu cu cel puțin 15 de zile calendaristice anterior datei de încetare. În acest din urmă caz, contractul va înceta în următoarea zi lucrătoare după expirarea termenului de 15 de zile calculat de la data la care notificarea de încetare a ajuns la destinatar. Încetarea contractului nu are niciun efect asupra obligațiilor de plată scadente sau care vor deveni scadente pe parcursul perioadei de preaviz, Clientul fiind dator să achite serviciile de care beneficiază până la data încetării contractului.
16.2. Oricare dintre Părți va putea solicita rezilierea contractului atunci când invocă neîndeplinirea de către cealaltă Parte contractantă a obligațiilor specifice care îi revin.
16.3. Prestatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care Clientul: utilizează serviciile smartTAX.ro contrar prevederilor acestor Termeni și Condiții, inclusiv, în special, încălcarea prevederilor privitoare la licență sau a drepturilor de autor ale Prestatorului. În afara tarifului aferent serviciilor smartTAX.ro, în funcție de natura faptelor și de prejudiciile create Prestatorului, Clientul va fi răspunzător pentru toate daunele create Prestatorului prin faptele sale.
16.4. În situația în care Clientul întârzie plata serviciilor cu mai mult de 30 de zile, calculate de la data scadenței, Prestatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, indiferent de valoarea debitului înregistrat, sens în care Prestatorul va emite o notificare de reziliere, încetarea contractului operând la data indicată în notificare, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată.
16.5. În cazul rezilierii sau încetării contractului, Clientul se poate autentifica în sistemul smartTAX.ro și poate vizualiza, descărca și exporta date în termen de 365 de zile de la data încetării contractului, dar fără posibilitatea de a introduce date noi ori de a le edita pe cele existente.

XVII. Dispoziții finale

17.1. Clientul nu poate, fără consimțământul prealabil al Furnizorului de servicii, exprimat în scris, să transfere unei terțe părți drepturile rezultate din contract, fie gratuit, fie cu titlu oneros pentru utilizarea serviciilor smartTAX.ro.
17.2. Părțile se angajează ca orice neînțelegere intervenită între aceștia să fie soluționată pe cale amiabilă. În situația în care diferendul nu poate fi soluționat în mod amiabil, vor fi competente să soluționeze orice litigiu instanțele de judecată de la sediul Prestatorului. Clientul înțelege, în acord cu prevederile art. 1.203 Cod civil român, că accepte în mod expres această clauză referitoare la stabilirea competenței în caz de litigiu.
17.3. Relațiile contractuale care decurg ca urmare a sau în legătură cu furnizarea serviciilor smartTAX.ro sunt supuse legii române.
17.4. Indiferent de prevederile acestor Termeni și Condiții ori din Lista de prețuri, Prestatorul poate negocia și încheia individual un contract scris cu un anumit Client, sens în care prevederile acestora pot fi excluse în întregime sau în parte din contract sau pot fi aplicate în întregime sau doar în parte.
17.5. În aspectele care nu sunt acoperite de acești Termeni și Condiții se vor aplica prevederile legii general aplicabile, în special: Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, Codul civil român, Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică