#noutăți SAF-T

Legea raportării SAF-T

28.06.2023

Legea raportării SAF-T

ORDIN Nr. 1783/2021 din 4 noiembrie 2021

privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal.
Având în vedere prevederile art. 59^1 alin. (2), (4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 742.409 din data de 4.11.2021, în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. 1
Natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal (SAF-T) este prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 2
Fişierul standard de control fiscal (SAF-T) se transmite de către contribuabili/plătitori prin intermediul Declaraţiei informative privind fişierul standard de control fiscal, denumită în continuare Declaraţia informativă D406, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 3
Procedura şi condiţiile de transmitere a fişierului standard de control fiscal, prin intermediul Declaraţiei informative D406, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 4
Termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fişierului standard de control fiscal, respectiv a Declaraţiei informative D406 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

ART. 5
Data/Datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fişierului standard de control sunt prevăzute în anexa nr. 5.

ART. 6
Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 7
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022.

ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
Bucureşti, 4 noiembrie 2021.
Nr. 1.783.

ANEXA 1
Natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal
1. Fişierul standard de control fiscal (SAF-T), prevăzut la art. 59^1 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă un standard internaţional utilizat pentru transferul electronic de date din evidenţa contabilă şi fiscală, de la contribuabili/plătitori către autorităţile fiscale şi auditori. Acest standard a fost conceput de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în anul 2005, ulterior fiind extins cu informaţii suplimentare, versiunea actualizată la data aprobării prezentului ordin fiind versiunea OECD SAF-T 2.0, care a stat la baza definirii fişierului standard de control pentru România.
2. SAF-T permite organelor fiscale accesul la date din evidenţa contabilă şi fiscală ale contribuabililor/plătitorilor, stocate şi prelucrate în mediu electronic, într-un format uşor de citit pentru testarea substanţială a controalelor şi datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură eficacitate şi productivitate crescută în controlul fiscal asistat de computer.
3. SAF-T este un fişier în format electronic, de tip XML, conţinând date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor/plătitorilor, exportate şi stocate într-un format standardizat.
4. Structura SAF-T cuprinde elementele prevăzute în ordin

5. În tabelul de mai jos sunt prezentate secţiunile şi subsecţiunile raportabile prin SAF-T, definind structura SAF-T obligatorie pentru România, pe baza recomandărilor OCDE versiunea 2.0.


NOTĂ:
Secţiunea "Taxonomies" (Taxonomii) nu va trebui raportată în D406.
6. O prezentare detaliată a tuturor informaţiilor raportabile prin SAF-T este inclusă în schema de raportare pusă la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor în cadrul secţiunii dedicate, existentă pe portalul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ANEXA 2
Declaraţia informativă privind fişierul standard de control fiscal - Declaraţia informativă D406
1. Fişierul standard de control fiscal (SAF-T), prevăzut la art. 59^1 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, este transmis de către contribuabili/plătitori în format electronic către organul fiscal central, prin intermediul Declaraţiei informative privind fişierul standard de control fiscal, modelul în limba română, denumită în continuare Declaraţia informativă D406.
2. Modelul în limba română, al formularului "Declaraţie informativă D406" este disponibili aici:

3. Modelul, în limba engleză, al formularului "Declaraţie informativă D406" este disponibil aici:

4. Formularul Declaraţiei informative D406, fişierul XML, programul de asistenţă (Validatorul J) şi instrucţiunile/documentaţia necesare/necesară sunt puse la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pot fi descărcate de la secţiunea dedicată SAF-T pe portalul agenţiei.
5. Informaţiile necesare privind Declaraţia informativă D406 se actualizează prin intermediul "Ghidului contribuabilului pentru pregătirea şi depunerea Declaraţiei informative D406- Fişierul standard de control fiscal (SAF-T)", disponibil la secţiunea dedicată SAF-T pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
6. Declaraţia informativă D406 se completează electronic. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.
7. Completarea şi verificarea formularului "Declaraţie informativă D406" se realizează având în vedere următoarele elemente:
- formularul are câmpurile distinct evidenţiate în culorile albastru şi galben.
Marcajul albastru indică etichete ale câmpurilor, iar marcajul galben indică spaţiile în care informaţiile solicitate sunt preluate automat din documentul XML;
- secţiunea A cuprinde datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului care depune declaraţia, respectiv: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa domiciliului fiscal;
- secţiunea B cuprinde secţiunile şi subsecţiunile structurii fişierului SAF-T, ce se marchează automat în cazul în care datele asociate se regăsesc în documentul XML;
- secţiunea C are ca scop identificarea persoanei care depune Declaraţia informativă D406, prin intermediul semnăturii electronice aplicate;
- secţiunea D este rezervată pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în scopul acordării numărului de înregistrare. Numărul de înregistrare va fi furnizat contribuabilului prin intermediul mijloacelor canalului de interacţiune (depunere online în format electronic);
- numărul de identificare din secţiunea E este un şir alfanumeric generat de aplicaţiile ANAF, care identifică în mod unic documentul XML ataşat în PDF, şi este utilizat ca o amprentă digitală a fişierului în scopul detectării situaţiilor în care apar modificări în document, după transmiterea către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
8. Declaraţia informativă D406 se depune în format electronic, prin intermediul serviciului public digital "Servicii online- depunere declaraţii" al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro, serviciul "Depunere declaraţii ANAF".

ANEXA 3
Procedura şi condiţiile de transmitere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T)
1. Pentru pregătirea şi transmiterea fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 se derulează următoarele activităţi:
a) generarea fişierului SAF-T în format XML de către sistemul informatic al contribuabilului/plătitorului;
b) verificarea structurii fişierului XML şi a corelaţiilor dintre date prin programul informatic "Validator" pus la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF);
c) generarea Declaraţiei informative D406 ca document electronic în format PDF cu XML ataşat (dacă acesta a îndeplinit condiţiile de verificare) semnat electronic.
2. Pentru pregătirea Declaraţiei informative D406, ANAF pune la dispoziţia contribuabilului/plătitorului două forme de asistenţă:
a) specificaţiile pentru formatul şi conţinutul Declaraţiei informative D406;
b) programul "Validator" pentru fişierul SAF-T în format XML- program independent, în format executabil, interpretat, scris în limbaj Java, cu care contribuabilii/plătitorii pot valida sintactic şi în parte semantic raportarea, înainte de a o încărca pe portalul ANAF.
3. În cadrul procesului de pregătire a fişierului XML, contribuabilii/plătitorii au la dispoziţie mai multe metode de lucru, cum ar fi:
a) pentru contribuabilii/plătitorii care dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP, "generare automată" din sistemul informatic a fişierului în format XML;
b) pregătirea cu un editor de XML a declaraţiei prin editarea pe schema SAF-T cu introducerea directă a datelor relevante. Validarea declaraţiilor informative D406 se poate face cu validatorul pus la dispoziţie de către ANAF. Această metodă poate fi utilizată de către contribuabilii/plătitorii care nu dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP;
c) "Generare externă", prin prelucrarea fişierului de către un operator de date specializat. Această metodă poate fi utilizată de contribuabilii/plătitorii care folosesc servicii financiar-contabile externalizate.
4. Declarantul poate genera fişierul SAF-T în format XML cu ajutorul validatorului (program Soft J), pus la dispoziţie de către ANAF. Acesta poate fi utilizat independent de către contribuabil/plătitor pentru verificări în sistemul informatic propriu, la sediul său, cu mijloacele sale tehnice. Validatorul Soft J realizează verificările şi validările sintactice ale fişierului în format XML (formă, formatul datelor, conţinut etc.) şi o serie de verificări semantice doar asupra fişierului în format XML. Declaraţia informativă D406- în format PDF cu XML ataşat- se generează în mod automat prin intermediul Soft J pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
5. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul optează să nu folosească capabilitatea din Soft J, pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, următoarele reguli trebuie să fie respectate când PDF-ul este generat programatic:
A. Documentul PDF trebuie să conţină următoarele câmpuri de metadate (în engleză: macrofields):
a) cif = cui declarant, fără prefixul RO;
b) an_r = anul raportării;
c) luna_r = luna raportării;
d) d_rec = I sau R (iniţială sau rectificativă);
e) totalPata_A = suma de control;
f) universalCode = tipDeclaratie_versiunePrg = D406_J1.0.0.
B. Documentul PDF trebuie să respecte formularul (modelul) prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
6. În cadrul programului Soft J se urmăresc paşii de mai jos:
- pasul 1. Selectarea şi încărcarea fişierului XML generat pentru validare, prin apăsarea butonului "Alege fişiere";
- pasul 2. Selectarea tipului de declaraţie: Declaraţie informativă D406 pentru raportarea SAF-T sau Declaraţie informativă D406T pentru raportarea unei declaraţii de test (pentru testarea aplicaţiei de către contribuabili/plătitori).
7. Pentru etapa de validare a fişierului XML există 3 opţiuni din care se poate alege:
- opţiunea 1. Validarea fişierului XML pentru verificarea erorilor, prin apăsarea butonului "Validare";
- opţiunea 2. Validarea fişierului XML şi crearea Declaraţiei informative D406 - Fişierul standard de control fiscal (SAF-T), cu XML ataşat, prin apăsarea butonului "Validare + creare PDF";
- opţiunea 3. Validarea fişierului XML, crearea Declaraţiei informative D406 - Fişierul standard de control fiscal (SAF-T) cu XML ataşat şi semnarea electronică, urmate de apăsarea butonului "Validare + creare PDF semnat".
8. La sfârşitul etapei prevăzute la pct. 6, contribuabilul/plătitorul are pregătită Declaraţia informativă D406 pe care o transmite către ANAF utilizând canalele electronice specifice.
9. Pentru a putea încărca în portalul ANAF Declaraţia informativă D406, împreună cu fişierul XML ataşat, aceasta trebuie semnată electronic cu certificat digital calificat, rezultând astfel un fişier PDF cu XML ataşat şi semnat electronic.
10. Transmiterea unei Declaraţii informative D406 se face doar în situaţia în care procesarea a fost realizată cu succes.
11. Dimensiunea Declaraţiei informative D406 în format PDF cu XML ataşat nu trebuie să depăşească limita maximă specificată în "Ghidului contribuabilului pentru pregătirea şi transmiterea Declaraţiei informative D406- Fişierul standard de control fiscal (SAF-T)", care se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Dacă Declaraţia informativă D406 are o dimensiune mai mare decât limita maximă, documentul nu va fi acceptat la încărcare în platforma e-guvernare.ro sau prin portalul ANAF. Pentru a putea încărca toate informaţiile solicitate, la generare, declaraţia trebuie împărţită în segmente, conform informaţiilor prezentate la pct. 27 şi 28, până când toate informaţiile aferente perioadei de raportat sunt transmise.
12. În situaţia în care, ca urmare a încercării de transmitere a Declaraţiei D406, sunt primite mesaje de eroare/erori, utilizatorul trebuie să verifice cauza erorii prin analiza documentului generat de programul "Validator", fişierul SAFT.xml.err.txt. Odată identificată eroarea sau identificate erorile, se corectează problema semnalată de către utilizator şi se generează un nou fişier XML. Cu fişierul nou-obţinut se reiau paşii prezentaţi la pct. 5 şi 6, pentru validarea şi generarea Declaraţiei informative D406, începând cu pasul 1. Dacă nu s-au primit mesaje de eroare, declaraţia este pregătită pentru semnarea electronică şi transmitere.
13. Transmiterea Declaraţiei informative D406 se poate face de către contribuabilii/plătitorii cu obligaţia de depunere, începând cu prima zi calendaristică a lunii următoare perioadei pentru care obligaţia devine activă, până la data-limită de depunere- ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea.
14. Transmiterea se poate face doar de către contribuabilul/plătitorul cu obligaţie de depunere sau de către împuternicitul/reprezentantul legal al acestuia folosind certificatul calificat de semnătură digitală cu care aceştia sunt înrolaţi în sistemul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu drept de depunere a documentelor şi formularelor fiscale în format electronic.
15. La transmiterea Declaraţiei informative D406 se efectuează verificarea şi validarea identităţii contribuabilului/plătitorului pentru care se depune Declaraţia informativă D406, în raport cu identitatea cu care acesta sau împuternicitul/reprezentantul acestuia este înrolat în sistemul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru depunerea declaraţiilor şi formularelor fiscale în format electronic.
16. Formularele şi fişierele SAF-T ataşate pentru care nu este validată identitatea sunt respinse.
17. Declaraţia informativă D406 se depune doar online, în format electronic, prin intermediul serviciului public digital "Servicii online- Depunere declaraţii" al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau prin intermediul site-ului www.eguvernare.ro, serviciul "Depunere declaraţii ANAF".
18. Prima Declaraţie informativă D406 validată, depusă pentru o lună sau un trimestru de către un contribuabil/plătitor este considerată declaraţie iniţială. Declaraţiile ulterioare depuse pentru aceeaşi perioadă (lună/trimestru) sunt automat considerate declaraţii rectificative.
19. După încărcarea Declaraţiei informative D406- Fişierul standard de control fiscal (SAF-T) se afişează indexul de încărcare, pe baza căruia
contribuabilul/plătitorul sau împuternicitul/reprezentantul acestuia se poate informa despre stadiul procesării declaraţiilor şi formularelor depuse şi despre rezultatele procesării acestora.
20. Rezultatele procesării cuprind eventualele erori şi avertismente detectate la încărcare şi procesare şi un fişier recipisă care confirmă că declaraţia depusă a fost depusă la termen şi că a fost corect procesată.
21. Declaraţiile rectificative care se depun pentru corectarea unei erori materiale, omisiuni etc. trebuie să cuprindă toate informaţiile din declaraţia iniţială, plus cele asupra cărora s-au efectuat corecţii.
22. În urma încărcării Declaraţiei informative D406, în portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, documentul este verificat şi analizat, iar în cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în Spaţiul Privat Virtual (SPV), acesta poate primi eventuale mesaje de validare, eroare, atenţionare în secţiunea "Mesaje".
23. Recipisa şi informaţiile despre procesarea Declaraţiei informative D406 sunt transmise în mod automat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală contribuabilului/plătitorul înscris în SPV sau împuternicitului/reprezentantului acestuia prin SPV. Alternativ, contribuabilii/plătitorii pot verifica stadiul şi rezultatele procesării folosind indexul de încărcare prin interogare directă pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
24. În cazul în care un contribuabil/plătitor a primit o recipisă în care se menţionează că încărcarea s-a realizat cu erori, acesta este responsabil să corecteze respectivele erori în fişierul XML generat în format SAF-T şi să retransmită declaraţia reluând paşii descrişi la pct. 5 şi 6.
25. În cazul depunerii Declaraţiei informative D406, pentru o perioadă de raportare, prin mai multe formulare D406 (ce conţin date raportate modal), se va genera o recipisă pentru fiecare formular depus. Confirmarea transmiterii valide a declaraţiei poate fi realizată doar în ultima recipisă din serie. De exemplu, dacă transmiterea s-a făcut prin 3 fişiere D406- primele două recipise semnalează că respectivele formulare D406 au fost transmise, care sunt eventualele erori şi dacă nu au fost identificate erori- este transmisă confirmarea că nu are erori), iar a treia recipisă semnalează că declaraţia a fost transmisă, de exemplu, că nu are erori şi că declaraţia în ansamblu este conformă.
26. În cazul contribuabililor/plătitorilor cu activitate economică mare, materializată într-un număr foarte mare de înregistrări contabile şi informaţii de transmis prin Fişierul standard de control fiscal (SAF-T)- modul de pregătire şi depunere a Declaraţiei informative D406 permite transmiterea folosind mai multe formulare D406 (raportare modală), fiecare cu secţiuni sau subsecţiuni din declaraţia informativă, transmise succesiv de către contribuabilii/plătitorii respectivi pentru perioada de depunere (lună, trimestru), până la data-limită. Sistemele ANAF asigură primirea, procesarea şi păstrarea integrală a declaraţiilor informative D406.
27. Raportarea modală reprezintă raportarea datelor în mai multe părţi. Raportarea modală priveşte strict planul de transport al datelor de la contribuabil/plătitor la ANAF, pentru raportarea în format electronic. Raportarea modală se aplică pe un fişier XML generat şi funcţionează identic pentru toate fişierele extrase/pregătite, indiferent de numărul câmpurilor şi conţinutul lor. Împărţirea fişierelor XML pentru raportare modală cu mai multe formulare D406 pentru aceeaşi lună este în sarcina contribuabilului/plătitorului, la pregătirea Declaraţiei informative D406. Această metodă se foloseşte în cazul unor declaraţii de dimensiuni foarte mari, iar împărţirea se face la nivel de subsecţiune. Validarea unui fişier XML cu informaţii SAF-T, transmise modal, se face individual, fişier cu fişier. Regulile de validare sunt următoarele:
- secţiunea "HEADER" trebuie să fie prezentă în fiecare fişier XML generat - pentru a identifica a cui este raportarea, cine transmite, ce transmite, pentru ce perioadă, în ce context;
- secţiunile "MASTERFILES", "GENERAL LEDGER" şi "SOURCE DOCUMENTS" se raportează de oricâte ori este nevoie pentru a acoperi conţinutul informaţional al acestora, respectând criteriul de dimensiune maximă permisă a fişierului XML;
- în cazul în care o secţiune raportată în întregime din punctul de vedere al conţinutului informaţional duce la depăşirea dimensiunii maxime admise pentru fişierul XML, se generează fişiere XML care conţin doar date extrase din subsecţiuni ale secţiunii, astfel încât să fie respectată dimensiunea maximă a documentului XML;
- în cazul în care într-o perioadă de raportare, pentru o anumită secţiune sau subsecţiune, contribuabilul/plătitorul nu are date noi de raportat, prin comparaţie cu ce a raportat deja în perioada anterioară, secţiunea sau subsecţiunea respectivă poate fi lăsată vidă, adică se specifică în documentul XML doar tagul XML de început şi cel de sfârşit al secţiunii sau subsecţiunii.
28. Raportarea modală este considerată completă dacă sunt prezente concomitent toate secţiunile şi câmpurile obligatorii ale fişierului standard de control SAF-T, fapt ce se verifică pentru fiecare depunere de acest tip ce aparţine unei perioade de raportare lunară/trimestrială.
29. Informaţii detaliate referitoare la procedura de depunere a Declaraţiei informative D406 se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin intermediul "Ghidului contribuabilului pentru pregătirea şi Declaraţiei informative D406- Fişierul standard de control fiscal (SAF-T)".

ANEXA 4
Termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fişierului standard de control fiscal (SAF-T)
1. Declaraţia informativă D406 se transmite în format electronic, data-limită de transmitere fiind:
- ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile "Stocuri" şi "Active";
- la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul secţiunii "Active";
- la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secţiunii "Stocuri".
2. Contribuabilii/Plătitorii transmit Declaraţia informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.
3. Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.
4. Data-limită pentru transmiterea declaraţiilor informative D406 privind fişierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii, reprezentând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declaraţia informativă.
5. (1) Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de graţie de:
- 6 (şase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T;
- 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.
(2) Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.
(3) Astfel, contribuabilii/plătitorii nu sunt sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor art. 337^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depun Declaraţia informativă D406 validă în termenul maxim prevăzut la alin. (1).
6. În situaţia în care contribuabilul constată anumite erori în declaraţia depusă iniţial, acesta poate depune declaraţii rectificative.
7. Informaţiile privind "Activele" din cadrul Declaraţiei informative D406 sunt întocmite la nivelul anului financiar aplicat de către contribuabili şi transmise printr-o singură depunere, respectiv o singură raportare a Declaraţiei informative D406, până la data depunerii situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar la care se referă.
8. Declaraţia informativă D406 pentru "Active" se poate transmite ca o declaraţie independentă, nefiind necesară introducerea tuturor secţiunilor/subsecţiunilor dintr-o Declaraţie informativă D406, ci doar a zonelor indicate ca fiind obligatorii pentru transmiterea acestui tip de informaţie.
9. Informaţiile privind "stocurile de produse" şi "producţie în curs" sunt transmise pe baza unei solicitări specifice din partea organelor fiscale centrale. În funcţie de perioada pentru care se solicită furnizarea informaţiilor privind stocurile prin fişierul standard de control fiscal (SAF-T), contribuabilii furnizează una sau mai multe declaraţii informative cuprinzând subsecţiunile din fişierul SAF-T relevante pentru "Stocuri", separate pentru fiecare dintre lunile/trimestrele calendaristice cuprinse în perioada pentru care a fost trimisă solicitarea din partea organelor fiscale centrale.
10. Declaraţiile informative D406 pentru "Stocuri" se depun în termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării.
11. Pentru declaraţia informativă D406 transmisă cu erori identificate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru care a fost comunicată recipisa ce le semnalează, contribuabilul retransmite integral Declaraţia informativă D406, care trebuie să cuprindă fişierul SAF-T corectat.
12. Nu este admisă transmiterea unor corecţii parţiale prin transmiterea selectivă a înregistrărilor sau câmpurilor corectate pentru Declaraţia informativă D406 anterior transmisă şi pentru care au fost primite recipise ce semnalau erori.

ANEXA 5
Data/Datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fişierului standard de control
1. Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:
- pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru mari contribuabili;
- pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
- pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
- pentru contribuabilii încadraţi în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
- pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.
2. Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406, conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control prin depunerea de
Declaraţii informative D406.
3. Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:
- regiile autonome;
- institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
- societăţile pe acţiuni (S.A.);
- societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
- societăţile în comandită simplă (SCS);
- societăţile în nume colectiv (SNC);
- societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);
- societăţile/companiile naţionale;
- organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);
- organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);
- organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);
- unităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
- persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
- asociaţiile cu scop patrimonial;
- asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
- organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
- societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
- alte persoane juridice, care nu se regăsesc menţionate în mod expres la pct. 4.
4. Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):
- persoanele fizice autorizate (PFA);
- întreprinderile individuale (II);
- întreprinderile familiale (IF);
- persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);
- asociaţiile familiale (ASF);
- societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocat;
- societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
- cabinetele medicale individuale (CMI);
- societăţile profesionale practicieni în insolvenţă (SPI);
- întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
- instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
- autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare.
5. Prin excepţie de la prevederile pct. 1, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare. Societăţile de administrare a investiţiilor şi administratorii de fonduri de investiţii alternative/fonduri de investiţii alternative, precum şi administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi/sau fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii ocupaţionale, entităţi care sunt autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 după data de referinţă pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare.
6. Informaţii detaliate referitoare la data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună Declaraţia informativă D406- fişierul standard de control fiscal (SAF-T), precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la depunerea fişierului standard de control, care completează cele cuprinse în prezenta anexă, se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin intermediul "Ghidului contribuabilului pentru pregătirea şi depunerea Declaraţiei informative D406- Fişierul standard de control fiscal (SAF-T)".

Alte articole SAF-T

Studiu de raportare fiscală digitală

Studiu de raportare fiscală digitală

23.06.2023

Studiu realizat de una din companiile de consultanță din Big Four: Impactul raportării fiscale digitale în România - Eficientizarea controalelor și acces sporit la situațiile [... mai mult]